fotograf ANDRZEJ WOJNAR

Centrum konferencyjne

Oferujemy możliwość organizacji:

kongresów, konferencji, sympozjów, szkoleń, zjazdów, warsztatów, kameralnych spotkań biznesowych, prezentacji plenerowych

Oddajemy do Państwa dyspozycji 5 sal:


                         SALA BALOWA:

           


                         SALA KAMERALNA:


                        SALA KOMINKOWA:

                        zdjęcia wkrótce

                         GALERIA:

           

CZYTELNIA:

                                           

                        

         

Cennik wynajmu sal (kwoty netto w złotówkach, należy doliczyć 23 % VAT):

nazwa sali

1 dzień

2 dni

każdy kolejny dzień

balowa

800,00

1.200,00

400,00

kominkowa

400,00

600,00

200,00

kameralna

200,00

300,00

100,00

galeria

400,00

600,00

200,00

oświatowa1 lub 2

100,00

150,00

50,00

czytelnia

200,00

300,00

100,00

balowa+ kominkowa

1.000,00

1.300,00

600,00

balowa

+ kominkowa

+ kameralna

1.200,00

1.600,00

700,00

kominkowa

+ kameralna

600,00

800,00

300,00

kominkowa

+kameralna

+ galeria

1.100,00

1.500,00

500,00

kameralna

+galeria

700,00

900,00

300,00

wszystkie sale - parter (balowa, kominkowa, kameralna, galeria)

2.000,00

3.500,00

1.000,00


REGULAMIN WYNAJMU SAL

CENTRUM KONFERENCYJNEGO

DWORU CZECZÓW

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Domem Kultury „Podgórze”, zwanymw dalszej części regulaminu Wynajmującym, a podmiotem dokonującym rezerwacji sali/salw budynku Dworu Czeczów przy ul. Ks. J. Popiełuszki 36 w Krakowie, zwanym dalej Najemcą.

2. Wynajem sali/sal może nastąpić tylko w celu zorganizowania konferencji, spotkania, szkolenia, warsztatów lub innych wydarzeń, na które Wynajmujący wyrazi zgodę.

a. Ceny wynajmu oraz sposób ich naliczania określone są w załączonym do Regulaminu wykazem cen najmu. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość negocjacji cen.

b. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów BHP, p.poż oraz norm sanitarnych w czasie korzystania z sal (dotyczy to również liczby osób mogących przebywaćw danej sali).

c. Najemca nie ma prawa wynająć, użyczyć lub udostępnić wynajmowanej powierzchni osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

d. Najemca jest zobowiązany do wykorzystania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem.

e. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

3.Wynajem sali/sal jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:00.

4. W cenie wynajmu sal/sali Wynajmujący udostępnia wyposażenie podstawowe tj. krzesłai stoły, dostęp do Internetu przewodowego i/ lub bezprzewodowego (zależnie od sali), tablicę sucho ścieralną wraz z mazakami, ekran projekcyjny oraz nagłośnienie (głośniki i mikrofony). Za dodatkową opłatą, zgodnie z załączonym wykazem cen, Najemca może skorzystaćz dodatkowego sprzętu multimedialnego oraz usług dodatkowych. Usługi dodatkowe mogą być wykonywane przez firmy zewnętrzne tylko za uprzednią, pisemną zgodą Wynajmującego (cennik oraz zakres usług dodatkowych opisany jest w dołączonym wykazie cen najmu sal).

5. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.

6. Wynajmujący nie udostępnia Najemcom zaplecza kuchennego.

7. W wynajmowanych salach Najemca nie może samodzielnie organizować przerw kawowych oraz innych usług cateringowych.

8. Wstępnej rezerwacji sali/sal można dokonać telefonicznie, mailowo lub faksem. Jest ona wiążąca jedynie po otrzymaniu informacji zwrotnej od Wynajmującego o dostępności sal, oraz informacji o przyjęciu lub odmowie rezerwacji, która musi nastąpi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

9. Najemca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki wysokości 30 % całkowitej kwoty najmu przelewem na konto Domu Kultury "Podgórze" lub gotówką po podpisaniu umowy.

10.Ostatecznym potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest zawarcie Umowy Wynajmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Umowa Wynajmu musi zostać podpisana przez obie strony w ciągu 15 dni roboczych od dnia wykonania wstępnej rezerwacji.

11. Anulowanie wstępnej rezerwacji w ciągu 15 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, nie skutkuje naliczeniem żadnych kosztów. Po podpisaniu umowy najmu, w przypadku rezygnacjiz rezerwacji, Najemca ponosi koszty w następujących sytuacjach:

a. jeżeli rezygnacja nastąpi do 7 dni od daty najmu – 50% całkowitej kwoty najmu.

b. jeżeli rezygnacja nastąpi później niż 7 dni od daty najmu – 60 % całkowitej kwoty najmu.

c. jeżeli rezygnacja nastąpi w dniu najmu – 100% całkowitej kwoty najmu.

12. Najemca jest zobowiązany do wpłaty całości kwoty najmu najpóźniej w przed dzień najmu (w przypadku gdy najem przypada w dni nierobocze do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego najem).

13. Wynajmujący jest zobowiązany do wystawienia faktury VATdo 7 dni roboczychod daty zakończenia najmu na podstawie paragonu fiskalnego lub potwierdzenia przelewu bankowego.

14. W przypadku korzystania przez Najemcę z własnego sprzętu należy przekazać Wynajmującemu informacje na temat specyfikacji sprzętu oraz umożliwić Wynajmującemu podłączenie i sprawdzenie goprzynajmniej 30 minut przed wydarzeniem.

15. Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia Najemcy sali/sal 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Najemca jest zobowiązany do zwrotu sali w ciągu 30 minut od zakończenia wydarzenia.

16. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali/sal Wynajmujący uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę według dołączonego do regulaminu wykazy cen.

17. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód powstałychw wynajmowanej Sali z winy Najemcy

18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo udzielenia/nieudzielenia zgody na przedłużenie najmu jeśli nie zostało to zastrzeżone przy dokonaniu rezerwacji.

Regulamin obowiązuje od 02.11.2012

Dokonując rezerwacji, Najemca akceptuje warunki regulaminu i obowiązujący wykaz cen najmu